Štatút súťaže na Facebook profile „FotoObal.sk“

Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže

1. Spotrebiteľská súťaž na Facebook profile FotoObal.sk (ďalej len ako „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Nofox s.r.o., so sídlom Šarišská 1551/21, Stropkov, PSČ 09101, IČO: 46 687 301, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 26722/P (ďalej len ako „organizátor“ alebo „FotoObal.sk“).

2. Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

3. Termín súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku zverejnenom na Facebook profile spoločnoti Nofox s.r.o s názvom „FotoObal.sk“. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

Princípy súťaže
4. Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník Nofox s.r.o. s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“ alebo „účastník súťaže“). Ak sa do súťaže zapojí zákazník Nofox s.r.o. mladší ako 18 rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca.

5. Účastník sa môže do súťaže zapojiť nasledujúcimi spôsobmi:
a) uvedením odpovede do komentára pod konkrétny súťažný príspevok
b) označením súťažného príspevku pomocou tlačidla „Like“ („Páči sa mi“) – alebo ľubovoľným emotikonom
c) zdieľaním súťažného príspevku pomocou tlačidla „Share“ („Zdieľaj“)
d) vložením fotografie pod súťažný príspevok
e) označením známeho v komentári na súťažný príspevok

6. Konkrétny spôsob zapojenia sa do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

7. Účastník sa môže zúčastniť jednej súťaže iba raz, t.z. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo vložením jednej fotografie atď, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.

8. V prípade, že účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch alebo vloží viacero fotografií atď. pod príslušný súťažný príspevok, bude zo súťaže vyradený, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.

9. Do žrebovania bude zaradení každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

10. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

11. Každý účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, pokiaľ to v súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

12. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých súťaží prebehne náhodným výberom – žrebovaním zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do žrebovania. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých súťaží prebehne pod dohľadom organizátora súťaže v sídle organizátora súťaže, pričom výherca/výhercovia budú stanovení najneskôr tri (3) pracovné dni od skončenia súťaže.

13. Spôsob, ako sa zúčastniť spotrebiteľskej súťaže a jej princípy budú zverejnené na Facebook profile Nofox s.r.o.: FotoObal.sk, spolu s odkazon na Pravidlá súťaže. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže budú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle organizátora.

Výhry a žrebovanie
14. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v konkrétnom súťažnom príspevku.

15. Výhercom/výhercami v konkrétnej súťaži sa stane/ú ten/tí učastník/účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže uvedené v konkrétnom súťažnom príspevku a bude vyžrebovaný náhodným výberom.

Kontaktovanie výhercov a nárok na výhru, jeho uplatnenie
16. Výherca/výhercovia súťaže bude o získaní výhry oboznámený/í najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude/budú zároveň vyzvaný/í, aby organizátora súťaže kontaktoval/li na Facebook stránke Nofox s.r.o. „FotoObal.sk“ prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca/výhercovia súťaže do 7 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási/neprihlásia alebo výhru odmietne/odmietnu, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

17. O spôsobe doručenia výhry, ak je predmetom sútaže bezplatné doručenie bude/ú výherca/výhercovia informovaný/í organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo si spôsob doručenia výhry výherca vyberá sám na základe svojho uváženia, v tom prípade je spôsob dopravy spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

18. Organizátor zašle výhru výhercovi/výhercom súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca/výhercovia poskytol/poskytli organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

19. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže. Za vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru jeho zákonný zástupca.

20. Vyžrebovaný/í výherca/výhercovia vecnej výhry si musí/musia prevziať výhru najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho upovedomenia o výhre organizátorom, a to v súlade s predchádzajúcou vetou.

21.Vyžrebovaný výherca sa musí pri prevzatí vecnej výhry preukázať platným dokladom totožnosti, a v prípade vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov sa musí jeho zákonný zástupca preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je zákonným zástupcom vyžrebovaného výhercu.

22. Na výhry a ceny nie je právny nárok, a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti vtejto spotrebiteľskej súťaži.

23. Organizátor Nofox s.r.o. oznámi v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

Všeobecné záverečné ustanovenia
24. Účastník spotrebiteľskej súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži a zákonný zástupca účastníka spotrebiteľskej súťaže mladšieho ako 18 rokov s účasťou účastníka spotrebiteľskej súťaže v spotrebiteľskej súťaži, vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať. V rámci spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutne potrebné, aby ste poskytli a aby Nofox s.r.o. spracúvala Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), Váš osobný Facebook profil alebo fotografia zachytávajúcu Vašu tvár a iné Vaše fyziologické črty. V prípade označenia Vášho známeho v komentári na súťažnom príspevku alebo vložením fotografie inej osoby ako Vás, dôjde k spracovaniu osobných údajov tretej osoby. V tomto prípade sú zdrojom osobných údajov samotný súťažiaci, ktorí tieto údaje na Facebookom profile FotoObal.sk zverejnili (napr. zverejnenie zatiaľ nezverejnenej fotky tretej osoby), resp. tieto údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov (napr. verejný Facebook profil tretej osoby). Bližšie a podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Nofox, s.r.o., vrátane informácii o Vašich právach ako dotknutej osoby, nájdete v úplnom znení dokumentu: „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“.

25. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
– zamestnanci spoločnosti Nofox s.r.o.
– ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave súťaže.

26. Pravidlá súťaže sú k dispozícii všetkým na web stránke organizátora fotoobal.sk počas celej doby trvania spotrebiteľskej súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.

27. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na Facebook profile organizátora „FotoObal.sk“, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

28. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke organizátora Nofox s.r.o. „FotoObal.sk“ a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení.

29. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah, Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

V Stropkove dňa 20.2.2021